Regulamin wyjazdów i rejsów B&F | Boats & Friends
 
Rejsy morskie

Dokumenty Boats & Friends

Do pobrania

Węzeł

Warunki rezerwacji i uczestnictwa Boats and Friends

Poniższe warunki regulują prawa i obowiązki Klienta oraz Organizatora – Taksidi Sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii przy ulicy Armii Krajowej 3 (kod pocztowy: 05-530) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 362104, o kapitale zakładowym w wysokości 30 000,00 zł. o nr NIP 123 122 14 63, posiadającego zezwolenie Wojewody Mazowieckiego nr 1163 zezwalające na działalność jako organizator turystyki oraz gwarancje ubezpieczeniowe na rzecz Klienta w AXA Towarzystwo ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, działającego pod marką „Boats & Friends” o adresie elektronicznym info@boatsandfriends.eu

Ilekroć w treści „Warunków Rezerwacji & Uczestnictwa Boats and Friends” mowa jest o:

 1. Warunkach rezerwacji & uczestnictwa - należy przez to rozumieć „Warunki Rezerwacji & Uczestnictwa Boats and Friends”
 2. Rejsie - należy przez to rozumieć imprezę turystyczną organizowaną przez Taksidi Sp. z o.o. pod marką Boats and Friends
 3. Organizatorze - należy przez to rozumieć Taksidi Sp. z o.o.
 4. Kliencie - należy przez to rozumieć, osobę fizyczną lub prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę udziału w Rejsie organizowanym przez Taksidi Sp. z o.o. na swoją rzecz, a także osobę która nabyła prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą Umową z innym Klientem (np. w drodze cesji). Klientami są również uczestnicy Rejsu wpisani przez Klienta w Umowie jako uczestnicy Rejsu.
 5. Czarterującym - należy przez to rozumieć, osobę fizyczną lub prawną, która zamierza wyczarterować jacht za pośrednictwem Taksidi Sp. z o.o.
 6. Umowie Uczestnictwa - należy przez to rozumieć ogół wzajemnych praw i obowiązków stron wynikających z udziału Klienta w Rejsie.
 7. Umowie Czarteru – należy przez to rozumieć ogół wzajemnych praw i obowiązków stron wynikających z umowy pośrednictwa, w której Taksidi Sp. z o.o. działa jako Agent na rzecz Czarterującego.
 8. Agencie – należy przez to rozumieć Taksidi Sp. z o.o., która pośredniczy pomiędzy Armatorem a Czarterującym.
 9. Armatorze – należy przez to rozumieć każdą firmę, od której czarterowany jest jacht.
 10. Sile wyższej - należy przez to rozumieć każde zjawisko zewnętrzne, nieuchronne, którego nie można było przewidzieć ani mu się przeciwstawić, w szczególności zjawisko o charakterze faktycznym, prawnym lub administracyjnym, którego mimo dołożenia wszelkich starań i wysiłków nie dało się przewidzieć, np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, sztorm, śnieżyca, wojna, powstanie, rewolucja, zamieszki. Nie można rozumieć działania siły wyższej poprzez: chorobę, wypadek samochodowy, cofnięty urlop, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy, sprawy rodzinne i osobiste itp.

 

§1

Zawarcie Umowy Uczestnictwa

(dotyczy osób rezerwujących pojedyncze miejsca)

 1. Umowę uważa się za zawartą po zarejestrowaniu się przez Klienta w systemie rezerwacyjnym Organizatora dostępnym na stronie www.theboattrip.eu, wybraniu w systemie konkretnego Rejsu, wypełnieniu zgłoszenia online i wpłacie Zaliczki w przeciągu maksymalnie 48 godzin od rezerwacji (liczy się dzień i godzina zlecenia przelewu przez Klienta).
 2. Każdy Klient musi wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy osobiście, co jest równoznaczne z akceptacją „Warunków Rezerwacji & UczestnictwaBoats and Friends”.
 3. „Warunki Rezerwacji & Uczestnictwa Boats and Friends” stanowią integralną część Umowy Uczestnictwa.
 4. Aby zawrzeć umowę Uczestnik musi być osobą pełnoletnią w dniu wysłania formularza.
 5. Przedmiotem Umowy Uczestnictwa jest zapewnienie przez Organizatora miejsca na jachcie z wybranej klasy lub lepszym, ubezpieczenia oraz organizacja czasu na miejscu zgodnie z ofertą danego wyjazdu.
 6. Organizator nie odpowiada za niekorzystne warunki atmosferyczne.
 7. Do obsługi Warunków Uczestnictwa zastosowanie znajdą najbardziej popularne przeglądarki. Wskazane jest jednak posiadanie stosunkowo nowej wersji przeglądarki tj. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera itd.

 

§2

Zawarcie Umowy Czarteru

(dotyczy osób rezerwujących cały jacht)

 1. The Boat Trip działa jako Agent w imieniu film czarterowych, z którymi współpracuje.
 2. Umowę Czarteru uważa się za zawartą po podpisaniu przez Czarterującego oraz Agenta Umowy Czarteru oraz wpłacie Zaliczki w przeciągu maksymalnie 48 godzin od rezerwacji (liczy się dzień i godzina zlecenia przelewu przez Czarterującego).
 3. Czarterujący musi wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy osobiście, co jest równoznaczne z akceptacją „Warunków Rezerwacji & Uczestnictwa The Boat Trip”
 4. „Warunki Rezerwacji & Uczestnictwa Boats and Friends” stanowią integralną część Umowy Czarteru.
 5. Aby zawrzeć Umowę Czarteru Czarterujący musi być osobą pełnoletnią.
 6. Przedmiotem Umowy Czarteru jest zarezerwowanie przez Agenta na rzecz Czarterującego jachtu wskazanej klasy i wielkości. Rezerwacje, których dokonuje Boats and Friends u firm czarterowych podlegają „Ogólnym Warunkom Czarteru” każdej z tych firm, które stanowią integralną cześć Umowy Czarteru i są przesyłane wraz z Umową Czarteru.
 7. Przy samodzielnym czarterowaniu jachtu od sternika wymagany jest patent co najmniej sternika jachtowego, w Chorwacji dodatkowo jedna z osób w załodze powinna posiadać licencję na UKF.
 8. Na życzenie Czarterującego Agent zapewnia sternika rekomendowanego przez Boats and Friends. Jednakże, w przypadku bardzo dużej liczby rezerwacji, która przekroczą możliwości rekrutacji doświadczonych i sprawdzonych sterników, Agent zastrzega sobie prawo przeniesienia tego obowiązku na Czarterującego.
 9. Czarterujący jest zobowiązany podać ostateczną listę swojej załogi na 14 dni przed datą rozpoczęcia czarteru.

 

§3

Warunki płatności

 1. Rezerwując dany Rejs, Klient zobowiązuje się do zapłacenia Organizatorowi określonej w Umowie ceny za imprezę turystyczną.
 2. Rezerwując dany Jacht, Czarterujący zobowiązuje się do zapłacenia Organizatorowi określonej w Umowie Czarteru ceny za dany Jacht.
 3. W ciągu 24 godzin od momentu dokonania rezerwacji Klient / Czarterujący zobowiązany jest wpłacić Organizatorowi zaliczkę (w wysokości nie niższej niż 30% wartości Umowy Uczestnictwa/Umowy Czarteru), oraz przesłać potwierdzenie przelewu na adres elektroniczny Organizatora. Maksymalnie na 60 dni przed Rejsem Klient jest zobowiązany wpłacić Organizatorowi kwotę równą 60% wartości Umowy. Pozostałą do zapłaty kwotę (do pełnej ceny Rejsu) Klient jest zobowiązany uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia Rejsu.
 4. W przypadku niedotrzymania przez Klienta / Czarterującego terminów zapłaty Zaliczki lub pozostałej części ceny Organizator jest uprawniony do odstąpienia od Umowy oraz obciążenia Klienta / Czarterującego kosztami rezygnacji w wysokościach i na zasadach określonych w treści §4 niniejszych „Warunków Rezerwacji & Uczestnictwa Boats and Friends”.
 5. Wszelkie płatności na podstawie niniejszej Umowy powinny być dokonywane przez Klientów przelewem na rachunek bankowy Organizatora w Banku Handlowym S.A. z siedzibą w Warszawie nr 13 1030 0019 0109 8530 0029 1374 lub za pomocą płatności online na stronie Organizatora www.theboattrip.eu obsługiwanych przez PayU. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zlecenia przelewu.
 6. Sternicy Boats and Friends nie uczestniczą w składce burtowej na jedzenie, mariny i paliwo. Wszystkie koszty rejsowe są kalkulowane i prezentowane w ofercie z założeniem, że sternik nie uczestniczy w kasie jachtowej, co jest zgodne z etykietą morską.

 

§4

Zmiana istotnych warunków Umowy Uczestnictwa oraz prawo odstąpienia od Umowy Uczestnictwa

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy oraz ceny, jeżeli udokumentuje zajście jednej z następujących okoliczności:
  1. wzrost kosztów transportu,
  2. opłat urzędowych,
  3. podatków,
  4. opłat lotniskowych (w tym zmiana rezerwacji),
  5. wzrost kursów walut.
 2. O zmianie ceny Organizator niezwłocznie poinformuje Klienta mailowo na wskazany przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym adres. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia, poinformować Organizatora mailowo, czy przyjmuje zaproponowaną zmianę Umowy, czy też odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych opłat. Za datę odstąpienia przyjmuje się datę otrzymania przez Organizatora mailowego oświadczenia o odstąpieniu.
 3. W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej cena ustalona w Umowie nie może być przez organizatora podwyższona.
 4. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych Warunków Uczestnictwa Strony mają prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
  1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy najpóźniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem poprzez złożenie Uczestnikowi stosownego oświadczenia drogą mailową w przypadku braku minimalnej liczby zainteresowanych udziałem w imprezie,
  2. w każdym czasie z powodu działania siły wyższej.
 5. W przypadkach, o których mowa w pkt 4. W podpunktach a i b Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez dokonania przez Organizatora jakichkolwiek potrąceń.
 6. W każdym czasie, przed uzgodnionym terminem imprezy, Klient ma prawo odstąpienia od Umowy Uczestnictwa. W przypadku rezygnacji Klienta z przyczyn leżących po jego stronie takich jak: odmowa wydania paszportu, nieważność wymaganych dokumentów, niedotrzymanie przez Klienta terminów wpłat, brak urlopu, choroba lub inne wypadki losowe, Klient zobowiązany jest do pisemnego (drogą mailową) powiadomienia Organizatora o rezygnacji oraz pokrycia kosztów rezygnacji z imprezy w odpowiedniej wysokości:
  1. Dla rejsów organizowanych w Europie przy rezygnacji:
   1. do 45 dni przed rozpoczęciem imprezy, 10% ceny imprezy;
   2. pomiędzy 44 a 31 dniem przed rozpoczęciem imprezy, 20% ceny imprezy;
   3. pomiędzy 30 a 15 dniem przed rozpoczęciem imprezy, 50% ceny imprezy;
   4. pomiędzy 14 a 8 dniem przed rozpoczęciem imprezy, 75% ceny imprezy;
   5. na 7 dni i krócej przed rozpoczęciem imprezy 100 % ceny imprezy.
  2. Dla rejsów organizowanych poza Europą, w tym egzotycznych, przy rezygnacji:
   1. do 90 dni przed rozpoczęciem imprezy, 10% ceny imprezy;
   2. pomiędzy 90 a 45 dniem przed rozpoczęciem imprezy, 20% ceny imprezy;
   3. pomiędzy 44 a 31 dniem przed rozpoczęciem imprezy, 50% ceny imprezy;
   4. na 30 dni i krócej przed rozpoczęciem imprezy 100 % ceny imprezy

 

§5

Odpowiedzialność organizatora i reklamacje

 1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie oraz siłą wyższą.
 2. Jeżeli usługi stanowiące istotną część Imprezy nie są wykonywane z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Organizator zobowiązany jest do zaoferowania Klientowi innego świadczenia mającego równą wartość (świadczenie zastępcze). W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego Klient ma prawo żądania naprawienia szkody, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo spowodowana jest siłą wyższą.
 3. Klient może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania Umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Rejsu. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej: mailowo na adres info@theboattrip.eu lub listownie na adres siedziby Organizatora.
 4. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Organizator jest obowiązany uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy.
 5. Jeżeli Organizator nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej zgodnie z ust. 3 powyżej, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania Imprezy w terminie 30 dni od dnia zakończenia Imprezy, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

 

§6

Nabycie praw i obowiązków z Umowy

 1. Klient ma prawo przenieść na osobę trzecią uprawnienia wynikające z Umowy jedynie w przypadku, gdy ta osoba trzecia spełnia Warunki Uczestnictwa w Imprezie, określone w Umowie i przejmie wszystkie wynikające z Umowy prawa i obowiązki. Klient zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o powyższej zmianie, nie później niż na 3 dni przed datą wyjazdu na Imprezę. Przeniesienie uprawnień na osobę trzecią wymaga formy pisemnej (mailowej) pod rygorem nieważności.
 2. Za nie uiszczoną część ceny oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany. Klienta Imprezy turystycznej Klient i osoba trzecia odpowiadają solidarnie.
 3. W przypadku przeniesienia uprawnień Umowy na osobę trzecią, Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta lub wstępującej w jej prawa i obowiązki osoby trzeciej realnymi kosztami manipulacyjnymi (związanymi ze zmianą rezerwacji) w wysokości nie większej niż 100 zł.

 

§7

Oświadczenia

 1. Klient oświadcza, iż przed zawarciem Umowy został przez Organizatora poinformowany o:
  1. możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z korzystania z usług turystycznych oaz o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia;
  2. szczególnych zagrożeniach życia lub zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego;
  3. fakcie, że Biura Podróży, Agencje, oraz inne podmioty pośredniczące w zawarciu Umowy nie mają prawa do składania jakichkolwiek wiążących zapewnień lub dokonywania uzgodnień odbiegających od treści niniejszej Umowy, bez pisemnego potwierdzenia takiej okoliczności przez Organizatora;
  4. fakcie, że informacje o usługach oraz cenach świadczonych przez Organizatora zawarte w jego materiałach informacyjnych (katalogi, broszury, foldery) nie stanowią elementu Umowy, a o zakresie i rodzaju usług , do których świadczenia jest zobowiązany Organizator decyduje wyłącznie treść Umowy zawartej z Klientem odwołujące się do wskazanej przez organizatora Imprezy;
  5. fakcie, iż na jachtach na których będzie zakwaterowany mogą występować koje (łóżka) piętrowe, oraz koje (łóżka) w mesie (salonie), a za przydział miejsc odpowiada sternik danego jachtu;
  6. fakcie, iż w przypadku zapisów indywidualnych pierwszeństwo w przydziale kajut 2-osobowych mają osoby, które dopłaciły w rezerwacji za gwarancję kajuty;
  7. fakcie, iż w przypadku szkód wyrządzonych przez Klienta na jachcie, Organizator zastrzega sobie możliwość potrącenia należnej kwoty za wyrządzone szkody;
  8. fakcie, iż pobyt zwierząt jest możliwy wyłącznie na jachtach, których Armator zaakceptuje taki pobyt.Klient musi poinformować Organizatora o chęci zabrania zwierząt pisemnie i uzyskać pisemne pozwolenie wraz z regulaminem pobytu zwierząt
 2. Klient oświadcza w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności lub rezerwacji za imprezę turystyczną, iż przed zawarciem niniejszej umowy otrzymał Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży KONTYNENTY zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 roku wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez BIURO PODRÓŻY umowy ubezpieczenia na rzecz Klienta i na rzecz tych uczestników oraz oświadcza w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuje te warunki ubezpieczenia.
 3. Klient, oświadcza, że wie o fakcie, iż Imprezy przeznaczone są dla osób młodych (do 35 lat). W przypadku zgłoszenia się na wyjazd osób znacznie starszych niż umowna granica wieku, Organizator ma prawo poinformować o górnej granicy wieku obowiązującej w Imprezie i odmówić przyjęcia rezerwacji. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o odmowie rezerwacji drogą mailową w ciągu 5 dni od zgłoszenia rezerwacji oraz zostaną Klientowi przesłane informacje o Imprezach dedykowanych dla osób w wieku powyżej 35 lat.
 4. Klient wyraża zgodę, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (art.23 ust.1 pkt 1 i 3 w związku z art.7 pkt 5) na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji Umowy.
 5. Klient wyraża zgodę na fotografowanie w okresie trwania Imprezy przez osoby do tego celu wyznaczone przez Organizatora.
 6. Na podstawie art. 81 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Klient wyraża zgodę na utrwalanie i publikację wizerunku Klienta za pomocą zdjęć lub filmów przez Organizatora w szczególności w celu: przekazania ich innym Klientom Imprezy, stworzenia galerii zdjęć z Imprezy na portalu społecznościowym Facebook lub innych portalach społecznościowych. Zdjęcia będą dostarczone w postaci elektronicznej, do pobrania wszystkim Klientom Imprezy za pośrednictwem platformy internetowej. Galeria będzie umieszczona w serwisie Facebook na profilu Organizatora.
 7. Organizator zobowiązuje się, na żądanie Klienta, podjąć działania mające na celu usunięcie określonego zdjęcia z wizerunkiem Klienta, i które w jakikolwiek sposób narusza jego dobra osobiste.
 8. Klient oświadcza, iż wszelkie dane, w tym dane personalne oraz adresowe podane przez Klienta podczas rezerwacji Rejsu są prawidłowe i będą prawnie skuteczne dla doręczeń wszelkich pism Organizatora, w tym pism sądowych, związanych z wykonaniem Umowy Uczestnictwa. W razie zmiany danych określonych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Klient zobowiązany jest w terminie 2 dni, do poinformowania Organizatora o przedmiotowej zmianie. W razie braku poinformowania Organizatora o zmianie danych, doręczenie pism, w tym pism sądowych, na wskazany pierwotnie adres i dane Klienta, będzie prawnie skuteczne.

 

§8

Postanowienia końcowe

 1. Umowa zostaje zawarta na czas udziału Klienta w Imprezie.
 2. Klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Imprezie oraz, że zapoznał się z programem Imprezy oraz Warunkami Uczestnictwa i akceptuje je.
 3. Klient w czasie trwania Imprezy jest zobowiązany stosować się do wskazówek i poleceń swojego sternika oraz rezydenta.
 4. Klient w czasie trwania Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów celno–wizowych i dewizowych i innych obowiązujących w RP, krajach tranzytowych, kraju docelowym, miejscach pobytu, zwiedzanych obiektach, autokarze lub innych środkach lokomocji oraz obowiązujących tam regulaminów i zwyczajów.
 5. Podczas podróży autokarem oraz podczas przebywania w autokarze obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu oraz przyjmowania innych używek.
 6. W przypadku transportu autokarowego Organizator aby zagwarantować jak najwyższą jakość świadczonych usług, jak również bezpieczeństwo i komfort pozostałym Klientom może:
  1. odmówić zabrania na pokład autobusu osób nietrzeźwych. Osobą nietrzeźwą w rozumieniu Warunków Rezerwacji jest osoba, której zawartość alkoholu przekracza 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza oraz, których zachowanie powoduje zmniejszenie komfortu i bezpieczeństwa jazdy współpasażerów (m in. chodzenie, śpiewanie podczas jazdy autokaru, wstawanie podczas jazdy, wymiotowanie z przyczyn innych niż chorobowe, krzyczenie, zataczanie się). Organizator może zażądać od Klienta zbadania trzeźwości alkomatem ręcznym dostępnym u Organizatora, a w razie odmowy zbadania trzeźwości może wezwać patrol policyjny w celu poddania się takiemu badaniu.
  2. może odmówić zabrania na pokład autobusu osób znajdujących się pod wpływem środków odurzających określonych w załączniku nr 1 do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, których zachowanie powoduje zmniejszenie komfortu i bezpieczeństwa jazdy pozostałych Klientów (m in. chodzenie, śpiewanie podczas jazdy autokaru, wstawanie podczas jazdy, wymiotowanie z przyczyn innych niż chorobowe, krzyczenie, zataczanie się). Organizator może wezwać policję w celu weryfikacji za pomocą narkotestu czy Klient znajduje się w stanie po użyciu środków odurzających.
  3. może odmówić zabrania na pokład autobusu osób, które na pokładzie autobusu palą papierosy lub inne produkty tytoniowe.
 7. Osoby jadące autokarem obowiązuje limit bagażu: bagaż główny max. 20kg oraz bagaż podręczny max. 5kg. W razie przekroczenia przez Klienta dopuszczalnego ciężaru bagażu lub naruszenia zasad określnych powyżej, Organizator może żądać od Klienta zmniejszenia ciężaru do dopuszczalnego lub wysłania go na koszt Klienta innym środkiem transportu lub pozostawienia w miejscu załadunku.
 8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec Organizatora lub osób trzecich za szkody powstałe z winy Klienta. Klient jest zobowiązany niezwłocznie naprawić wyrządzoną szkodę. Klient jest zobowiązany niezwłocznie naprawić wyrządzoną szkodę, nie później niż w terminie 7 dni od powstania szkody i poinformowania o szkodzie przez Organizatora.
 9. Umowa zawarta została na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o usługach turystycznych (Dz. U. .z 2001 r. nr.55, poz.578 z późn.zm.).
 10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdują przepisy wskazanej powyżej ustawy oraz kodeksu cywilnego.
 11. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Klientem będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego przez właściwy sąd w Polsce.

 

 

 

 

newsletter
do góry